Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Hoe lang gaat het duren voordat dit project daadwerkelijk gaat starten.  Wanneer gaat de eerste schop in de grond?Ambtelijke molens draaien langzaam. Vooraleer alle neuzen de goede kant op staan zijn we vast een paar jaar verder. Veel hangt in dezen af van de medewerking van de provincie en vooral van de gemeente.
Wat als een gemeente niet mee wil werken, terwijl de boeren veel belangstelling hebben?Dan is het zaak dat belanghebbenden, de boeren voorop, met de betreffende gemeente gaan praten. Wij kunnen ondersteunen, maar niet overal de kar trekken. Ook hier geldt: bottom-up
Is het project al bij een gemeente in de Peel en of bij de provincie in procedure gebracht?Nee. We starten het project echt bottom-up. Pas als de boeren het plan zien zitten in een bepaald deel van de Peel, dan start daar de verdere procedure. 
Wat is de rol van de overheden bij dit project?Overheden vervullen hier een belangrijke rol. Helaas zijn overheden vaak gescheiden werelden. Hier ligt de taak om gezamenlijk op te trekken en te denken vanuit kansen. Te vaak komen boeren pas achteraf te weten wat er allemaal speelt op hun grond. Wij willen dit omdraaien en ze vanaf het prille begin meenemen in de gebiedsontwikkeling. Niets opleggen en afdwingen, maar juist de verbinding aangaan. Dat is ons leidende credo!
Hoe zit het met het bouwcontingent van de gemeente? Gaat het bouwen van Tiny House niet af van het contingent van een gemeente?Zoals het nu geregeld is gaat dit ten koste van het contingent van een gemeente. De Nederlandse bureaucratie zal ook hier een forse hobbel kunnen worden. Maar juist door hier in de Peel een groot aantal problemen op te lossen door dit unieke project, hopen wij dat hiervoor een uitzondering gemaakt kan worden voor de Peel. Veel zal afhangen van de betreffende gemeente (lees gemeenteraden) en de provincie. Krachten bundelen van alle partijen in het veld, is hier het devies en de beste garantie voor succes. Wij zetten ons in om vooraf per gemeente duidelijke kaders vast te stellen.
Er worden komende jaren hele nieuwe wijken uit de grond gestampt om in de woonbehoefte te voorzien. Door dit project kan dat behoorlijk onder druk komen te staan, vooral als  dit project enorm aan zou slaan en landelijk uitgerold zou worden. Schiet het project zijn doel dan niet voorbij?Nee. Integendeel want al die woningbouwprojecten gaan gewoon door. Ze zijn echter geen garantie dat de huizen goedkoper zullen worden, daar is de woningnood veel te extreem voor. Bovendien zijn ze zeker niet duurzamer dan het dit project en trekken al die woningbouwprojecten een flinke wissel op het landbouwareaal, zonder dat daar een forse natuurcompensatie tegenover staat, zoals bij dit tiny houses project wel het geval is. Met een verwachte groei van 17 miljoen naar 20 miljoen inwoners de komen de paar decennia, hoeven wij ons om om dit aspect geen zorgen te maken.
Hoe krijg je het ooit voor elkaar om burgers in het buitengebied te laten wonen? Dit is toch strikt gescheiden van de woongebieden?Als er maar genoeg vraag komt naar deze nieuwe vorm van boeren en daar ziet het wel naar uit, dan komt dit helemaal goed. Bestuurders willen immers niet met zijn rug naar de samenleving staan en zullen dat ook niet doen. Alle genoemde voordelen (zie ook  onder ‘voordelen’) worden hier op een manier aangepakt die geen cent hoeft te kosten. Het is aan onze bestuurders om deze weeffout uit het verleden te herstellen. Wij zullen ze hierop aanspreken en hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt.
Landbouw en stedelijk gebied zijn strak gescheiden. Dat kan toch bijna zeker niet goed gaan, alleen al vanwege de bezwaren die er tegen de boer zullen komen?Wij zien het liever andersom. Nagenoeg  alle steden dorpen zijn ontstaan als boerengemeenschappen. Boeren waren dè samenleving. Dat is sinds halverwege de jaren 60 volledig ontkoppeld. Dit ging maar amper 15 jaar goed, want al vanaf begin jaren 80 zijn de boeren steeds meer in de verdrukking gekomen. Hierdoor zijn stedelingen en boeren vervreemd van elkaar, met alle vervelende gevolgen van dien. Het feit dat boeren en burgers hierdoor vaak lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, is een direct gevolg van deze kunstmatige scheiding. Door dit plan komt dat weer in balans. Burgers komen immers op de grond van de boeren te wonen en zullen het voor ‘hun boer’ opnemen als dat nodig zal zijn. In het licht hiervan levert dit Peel Natuurdorpen project naast alle genoemde voordelen, ook heel veel ‘sociale winst’ op. De boer levert hier weer waar de maatschappij om vraagt! en  bovenal: hij is weer onderdeel van de samenleving!
Ik zie het al bezwaren regenen van al die burgers in het buitengebied. Hoe voorkom je dat?Dit is een totale misvatting! Met dit plan worden boeren net als vroeger weer het middelpunt van de samenleving. Juist geen klagende burgers, maar beschermers van de boeren. De burgers zullen de boerderij, die weer volledig in balans met de natuur en diervriendelijk is, koesteren. En bovenal krijgen we een op handen gedragen boer door ‘zijn eigen burgers’, die hem daar nog eens voor betalen ook!
Moeten er niet veel strakkere regels komen waarbinnen een en ander geregeld wordt? Met andere woorden: hoe voorkomen jullie dat het uit de hand loopt?Wij zijn voor zo min mogelijk regels. Strakkere regels dan er nu zijn, is bijna niet denkbaar en toch liep het volledig uit de hand, met alle gevolgen van dien voor de landbouw en het milieu als de grote verliezer en sluitpost. Als de deelnemende boeren de regels niet zien zitten,  kun je regelen wat je wilt, maar dan komt het nooit goed. Dat kun je alom zien door domweg om je heen te kijken in het buitengebied. Bij dit plan draait het om vertrouwen. De boeren krijgen een intrinsieke motivatie om er het beste en het mooiste van te maken. Een plan gebaseerd op vertrouwen! Ons motto: Zo min mogelijk regels en die er zijn strak, handhaven.
Strookt dit plan met de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) Jazeker. Uit de NOVI pag. 11: In een aantal gebieden met grote opgaven en complexe problematiek bieden de (institutionele) kaders onvoldoende ruimte voor goede oplossingen. Daarom zijn acht voorlopige NOVI-gebieden benoemd  (zie hoofdstuk 5). In goede afstemming met lopende trajecten kijken Rijk en regio gezamenlijk naar mogelijke oplossingen voor deze gebieden, die de huidige kaders ter discussie durven te stellen. Dit is precies wat dit project in op alle fronten waar gaat maken!
Sluit dit project aan bij de NOVI wat landbouw en natuur  betreft?Wij denken van wel. Lees u zelf maar: Uit de NOVI pag. 35: Land- en tuinbouw en natuur.
In 2050 is het grootste deel van ons grondoppervlak nog steeds bestemd voor land- en tuinbouw en natuur. Wel ziet ons landbouw- en voedselsysteem er in de toekomst anders uit. De Nederlandse landbouwsector behoudt zijn positie als koploper, maar dan met duurzame kringlooplandbouw. In de nabijheid van kwetsbare natuur, maar ook elders, is natuurinclusieve kringloop landbouw de praktijk. Natuurgebieden worden omgeven door extensief begraasde graslanden en andere vormen van natuur inclusieve landbouw. Activiteiten als recreatie, zorg en landschapsbeheer bieden alternatieve inkomensbronnen. Landbouw, landschap en biodiversiteit versterken elkaar. 
Strookt dit plan met de NOVI ten aanzien van de indeling van het landelijk gebied?Lees en oordeel zelf: Uit de NOVI pag. 150: Een goede indeling van het landelijk gebied is nodig om een vitaal platteland te behouden, waar het prettig is om te werken, wonen en recreëren. Zo moet voorkomen worden dat versnippering plaatsvindt door bedrijfsbeëindiging van landbouwbedrijven. Ook moeten we voorkomen dat ‘verloodsing’ en verrommeling plaatsvindt, of dat vruchtbare landbouwgronden of gebieden met hoge landschappelijke of natuurlijke waarden worden bebouwd of volgelegd worden met zonnepanelen. Uit het Klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking, de energietransitie en de heroriëntatie van de landbouw, vloeien grote ruimtelijke opgaven voort. Om deze met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken, is een omgevingsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt bij de planningen uitvoering van projecten.
Is de Peel ook een NOVI gebied?De Peel past exact in onderstaand profiel. Uit de NOVI: voorlopige NOVI-gebieden (blz. 168) De intensieve veehouderij in De Peel en omgeving is van een omvang die zijn gelijke niet kent in de wereld. Tegelijk stelt ons dit voor enorme opgaven en is transitie nodig naar meer duurzaamheid, versterking van de natuur, milieu, luchtkwaliteit, leefbaarheid, stikstof, goede bereikbaarheid, dierenwelzijn en gezondheid voor alle inwoners van Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.
Hoe denkt de politiek hierover?Het is glashelder dat er ongebruikelijke stappen genomen zullen moeten worden en veel bureaucratische hobbels geslecht. Het zou echter wel heel zuur zijn wanneer dit project, wat zoveel maatschappelijke problemen in één klap op kan lossen, geblokkeerd wordt door de bureaucratie. Het kan en mag toch niet zo zijn dat alléén boeren de transitie in moeten? De problemen die door dit project effectief aangepakt worden, zijn problemen van en veroorzaakt door de hele maatschappij. In feite dient de hele maatschappij een transitie te ondergaan. De druk eenzijdig bij één partij leggen, is zeer onredelijk, niet reëel en zal, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet leiden tot enig resultaat van betekenis. 
Mijn bedrijf en dat  van de buren heeft nu een stankcirkel waarbinnen geen burgerbebouwing mogelijk is. Hoe kunnen die tiny houses dan toch geplaatst worden?Zoals de wet nu is kan er formeel geen burger bebouwing toegestaan worden binnen stankcirkels. Echter dit is juist een project waarvoor nieuwe toetskaders ontwikkeld moeten en gaan worden. Het begrip ‘stankcirkel’ ligt nu al anders (We hebben tegenwoordig te maken met odeurnormen) en er wat dit betreft ligt voor bestaande bedrijven alles vast. Juist voor dit soort bestaande regelgeving dient verruiming te komen, waarvoor wij ons in gaan zetten. In die zin is dit project juist op dit aspect vernieuwd: een combinatie van Natuur-Landbouw-Wonen. De huisjes vormen een onderdeel van de bedrijfsvoering van de boer. Een gemengd bedrijf dus met een hele bijzondere tak.
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding