Sluit dit project aan bij de NOVI wat landbouw en natuur  betreft?Wij denken van wel. Lees u zelf maar: Uit de NOVI pag. 35: Land- en tuinbouw en natuur.
In 2050 is het grootste deel van ons grondoppervlak nog steeds bestemd voor land- en tuinbouw en natuur. Wel ziet ons landbouw- en voedselsysteem er in de toekomst anders uit. De Nederlandse landbouwsector behoudt zijn positie als koploper, maar dan met duurzame kringlooplandbouw. In de nabijheid van kwetsbare natuur, maar ook elders, is natuurinclusieve kringloop landbouw de praktijk. Natuurgebieden worden omgeven door extensief begraasde graslanden en andere vormen van natuur inclusieve landbouw. Activiteiten als recreatie, zorg en landschapsbeheer bieden alternatieve inkomensbronnen. Landbouw, landschap en biodiversiteit versterken elkaar. 
Strookt dit plan met de NOVI ten aanzien van de indeling van het landelijk gebied?Lees en oordeel zelf: Uit de NOVI pag. 150: Een goede indeling van het landelijk gebied is nodig om een vitaal platteland te behouden, waar het prettig is om te werken, wonen en recreëren. Zo moet voorkomen worden dat versnippering plaatsvindt door bedrijfsbeëindiging van landbouwbedrijven. Ook moeten we voorkomen dat ‘verloodsing’ en verrommeling plaatsvindt, of dat vruchtbare landbouwgronden of gebieden met hoge landschappelijke of natuurlijke waarden worden bebouwd of volgelegd worden met zonnepanelen. Uit het Klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking, de energietransitie en de heroriëntatie van de landbouw, vloeien grote ruimtelijke opgaven voort. Om deze met behoud van draagvlak te kunnen verwezenlijken, is een omgevingsbeleid nodig dat ervoor zorgt dat landschapskwaliteit volwaardig meeweegt bij de planningen uitvoering van projecten.
Is de Peel ook een NOVI gebied?De Peel past exact in onderstaand profiel. Uit de NOVI: voorlopige NOVI-gebieden (blz. 168) De intensieve veehouderij in De Peel en omgeving is van een omvang die zijn gelijke niet kent in de wereld. Tegelijk stelt ons dit voor enorme opgaven en is transitie nodig naar meer duurzaamheid, versterking van de natuur, milieu, luchtkwaliteit, leefbaarheid, stikstof, goede bereikbaarheid, dierenwelzijn en gezondheid voor alle inwoners van Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.
Hoe denkt de politiek hierover?Het is glashelder dat er ongebruikelijke stappen genomen zullen moeten worden en veel bureaucratische hobbels geslecht. Het zou echter wel heel zuur zijn wanneer dit project, wat zoveel maatschappelijke problemen in één klap op kan lossen, geblokkeerd wordt door de bureaucratie. Het kan en mag toch niet zo zijn dat alléén boeren de transitie in moeten? De problemen die door dit project effectief aangepakt worden, zijn problemen van en veroorzaakt door de hele maatschappij. In feite dient de hele maatschappij een transitie te ondergaan. De druk eenzijdig bij één partij leggen, is zeer onredelijk, niet reëel en zal, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, niet leiden tot enig resultaat van betekenis. 
Mijn bedrijf en dat  van de buren heeft nu een stankcirkel waarbinnen geen burgerbebouwing mogelijk is. Hoe kunnen die tiny houses dan toch geplaatst worden?Zoals de wet nu is kan er formeel geen burger bebouwing toegestaan worden binnen stankcirkels. Echter dit is juist een project waarvoor nieuwe toetskaders ontwikkeld moeten en gaan worden. Het begrip ‘stankcirkel’ ligt nu al anders (We hebben tegenwoordig te maken met odeurnormen) en er wat dit betreft ligt voor bestaande bedrijven alles vast. Juist voor dit soort bestaande regelgeving dient verruiming te komen, waarvoor wij ons in gaan zetten. In die zin is dit project juist op dit aspect vernieuwd: een combinatie van Natuur-Landbouw-Wonen. De huisjes vormen een onderdeel van de bedrijfsvoering van de boer. Een gemengd bedrijf dus met een hele bijzondere tak.