Droombeeld voor 2030
De Peel als hernieuwde parel voor mens en natuur.
De Peel als decor voor historisch en toekomstig cultureel erfgoed.

In 2030 zijn er in de Peel enkele nieuwe natuurdorpen gecreëerd.
Dit als nieuwe ‘wijken’ in nieuw ontwikkelde natuur met tiny houses.
Het zijn unieke natuurdorpen goed voor iedereen: van starter tot oudere.
De huisjes zijn ook geschikt als vakantiehuisjes.
Hoe gaan we het droombeeld bereiken? Zie hiervoor het projectplan

De Peel nu
De mens leeft niet van brood alleen….
De Peel in de toekomst
De boer levert weer waar de maatschappij om vraagt!

De Peel met haar rijke historie en roemrucht verleden gaat herleven tot een weldaad voor heel de regio

Meer natuur is een doel van LNV.
Nieuwe Peelvennen, moerassen en bossen vormen het decor. Deze unieke combinatie van natuur, wonen, en natuurinclusieve landbouw doet recht aan de historie en past in de Peel.
Als ‘bijvangst’ levert dit project ook nog eens een forse bijdrage in de oplossing van het stikstofprobleem!

Onze visie voor het realiseren van enkele natuurdorpen richt zich op 3 pijlers:

  • Landbouw
  • Natuur
  • Openbare ruimte

Grondgebruikers (boeren, TBO’s particuliere grondeigenaren en gemeenten) spelen hierin een belangrijke rol. Partijen die hier en positieve invloed op uit kunnen oefenen zijn: bedrijven, overheden, financiers, maatschappelijke organisaties en burgers.
Alle partijen nodigen wij uit om mee te doen aan dit project.

Realiseren droombeeld

Het nieuw te ontwikkelen natuur-(bos) gebied dient een prikkel te zijn voor boeren.
Dat kan door het toekennen van woonbestemming in nieuw bos.
Kleine betaalbare huizen in een natuurgebied. Wie wil dat niet? De tijd is er rijp voor!

De trek vanuit het westen van ons land naar het oosten, is de laatste jaren flink op gang gekomen. Met name door de extreem hoge prijzen voor woningen in het westen.
De druk op de woningmarkt zal daardoor ook in het oosten toenemen.
De behoefte aan kleine betaalbare huizen is evident. Het is een vreemd verschijnsel dat we blijven bouwen in de overvolle Randstad, terwijl er veel boerderijen leeg komen in het buitengebied van oost Nederland, en de Peel in het bijzonder, waar we geen raad mee weten vanwege het ontbreken van een goede herbestemming!