Inmiddels zijn er verscheidene bijeenkomsten (werksessies) georganiseerd door de stichting Peel Natuurdorpen (PND). Dit om de pilot landschapslandbouw in de Peel in gezamenlijkheid te ontwikkelen. De verantwoordelijke portefeuillehouders en ambtenaren van provincie, genoemde gemeenten en Waterschap Aa en Maas zijn hier nauw bij betrokken.

Meedenken om antwoorden te vinden op vragen die het begrip landschapslandbouw definiëren. Juist met de gerichte bijdragen van alle betrokkenen wat betreft gebiedskennis, inbreng wateropdrachten, informatie over wonen specifiek de doelgroep, planologische medewerking, opstellen van juridische kaders e.d. ontwikkelen we samen een integrale uitwerking van het Peel Natuurdorpen project. 

Het betreft onderstaande bijeenkomsten portefeuillehouders en PND met bijbehorende producten:

Januari 2023                
Positief besluit gemeente Maashorst met betrekking tot demolocatie Heihorst

Januari 2023                
Opgeleverd: Notitie Ontwikkeling de Peel (Werkend Landschap), juridische verankering (I.M.I.) en QuickScans (Bureau SRO).

Juni 2022                     
Opdracht: QuickScans en onderzoek juridische verankering landschapslandbouw in de 4 gebieden van de pilot. De pilot omvat de gemeenten Maashorst, Boekel en Land van Cuijk.

December 2022             
Oplevering Notitie Verkenning Landschapslandbouw

Maart 2021                  
Besluit start pilot in Noordelijk deel Brabantse Peel (AgriFood Capital Gebied). Tevens opdracht verkenning i.h.k.v. NOVI de Peel landschapslandbouw.

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding