Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Wat als er veel meer dan 3000 ha aangemeld wordt?Een luxe probleem. De Peel omvatte vroeger 100.000 ha. Dan komen er wat ons betreft meer locaties bij en heeft het hele plan een nog grotere positieve invloed op de hele regio in en rond de Peel.
We hebben via via gehoord van dit project. Waarom wordt dit niet via de daarvoor geëigende organisaties  opgepakt en bekend gemaakt?Wij als initiatiefnemers/kwartiermakers vinden het zeer belangrijk dat elke boer/grondeigenaar zich van meet af aan betrokken voelt bij dit unieke Peelproject. Er is geen enkele organisatie die alle Peelboeren vertegenwoordigt. Wij willen voorkomen dat er bepaald stempel op komt (politiek, en organisatie etc.) waardoor boeren afhaken, of zelfs nog niet eens komen bij de startbesprekingen.
Hoeveel boeren/grondeigenaren moeten minimaal meedoen in een gebied om daar te kunnen starten?In principe zou één boer met meer dan 100 ha zo kunnen starten, wat ons betreft. Maar als er meer boeren bereid zijn om deel te nemen, dan wordt het plan richting overheden een stuk sterker. Meer deelnemers betekent ook meer draagvlak en meer samenwerkingsmogelijkheden, variërend van samen natuur ontwikkelen en onderhouden tot samen bouwen en exploiteren van de tiny houses.
Waarom is er pas vanaf 100 ha iets mogelijk?100 ha hebben we als ondergrens genomen omdat het anders wel erg minimaal wordt in zo’n hoek van de Peel. Liever zien we een veel grotere oppervlakte die de transitie kan ondergaan. Deze ondergrens is gekozen om het project zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle deelnemers. Ook als er in een bepaalde hoek weinig animo is en één of enkele boeren toch erg enthousiast zijn. Dan willen we die toch kunnen helpen. Ook al omdat er waarschijnlijk meer boeren in zullen stappen als er maar één schaap over de dam is. Hoe? Zie kaders bij de vraag: “100 ha wordt genoemd als ondergrens om in een deelgebied van de Peel aan de slag te gaan. Waarom is dat gedaan?
Heeft een  boer ook iets te vertellen over  de inrichting van de natuur en het soort huisjes etc.?Boeren hebben daarin zeker iets te vertellen. Boeren zijn niet voor niets de hoofdrolspelers! Uiteraard binnen de gestelde kaders. 
Wanneer is het project klaar?Dit is een plan in wording. Dat is nooit af. Je zult zien dat zodra de eerste Peel natuurdorpen een feit zijn, er nog veel meer interesse komt. Ook in gebieden waar aanvankelijk weerstand is. De Peel is circa 100.000 ha groot. Dit project behelst slechts 3%. Een mooie pilot dus, met groeikansen als de wens daartoe komt.
Wat heeft bijvoorbeeld een willekeurige dorpsraad aan dit project?Door dit project zullen de huidige Peeldorpen een impuls krijgen. De levensvatbaarheid en de voorzieningen van de Peeldorpen staan de laatste jaren immers erg onder druk. Als er een Peelnatuurdorp in buurt komt zal dit ongetwijfeld een positief effect hebben op het reeds bestaande dorp.
Hoe voorkom je wildgroei?Dit is een project op basis van vertrouwen. Als veel partijen mede het auteurschap van de Peel op zich nemen, hoeven we daar niet bang voor te zijn.
Vormen deze plannen en bedreiging voor de groeimogelijkheden van mijn boerenbedrijf?Nee. Daar kunnen we heel stellig in zijn. Bedrijven zitten sowieso op slot wat dit betreft. Maar afgezien hiervan, houden deze plannen niemand tegen. Dat is juist het mooie van dit project. Het laat iedereen in zijn waarde. Je zult zien dat mensen die aanvankelijk zeer negatief zijn, straks alsnog de nieuwe weg inslaan in de Peel. Met name doordat het verdienmodel voor de boer weer in orde komt, ook met weinig vee! Bovenal zullen kinderen van boeren die de huidige problemen in de landbouw niet meer zien zitten, weer zin krijgen om het ouderlijk bedrijf over te nemen!
Hoe denken jullie de totaal verschillende werelden van natuur en landbouw ooit op één lijn te krijgen?Als je zulke verschillende werelden en belangen bij elkaar wilt brengen, heb je een gemeenschappelijke taal nodig. Boeren, natuurpartijen, naast allerlei andere partijen in het gebied en beleidsmakers, zijn allemaal nodig om een landschap op een economisch rendabele manier te kunnen herstellen. Om hen te verenigen, zijn we op zoek gegaan naar een gemeenschappelijk belang, met de Peel als ultiem kerngebied. Dit gemeenschappelijke belang  hebben wij neergezet in een ‘taal’ die iedereen begrijpt: Het projectplan Peel Natuurdorpen. Daardoor is communicatie wel mogelijk en kun je wel samenwerken.”
Waarom krijgen boeren zo’n prominente rol toebedeeld.Boeren krijgen de hoofdrol. Zij zijn immers eigenaren van het overgrote deel van de landbouwgronden. Het zou heel raar zijn om degenen waarvan de grond is, die rol niet te gunnen. Zonder medewerking van de boeren komt er domweg veel te weinig nieuwe natuur bij. Bovendien zijn boeren al eeuwenlang de landschapsvormers en beheerders van huis uit. Voor de landschapsbeleving en ook voor de biodiversiteit zijn boeren keihard nodig. Vergeet niet dat voor boeren grond het ultieme bestaansrecht is. Kom je aan hun grond dan kom je aan hun ziel!
Waarom is het zo belangrijk om de melkveehouderij te behouden voor de Peelregio?De melkveehouderij is zeer belangrijk voor de de beleving en de stoffering van het landschap en uiteraard ook voor de biodiversiteit. Als de melkveehouderij in deze streek verdwijnt, dan heeft dat onherroepelijk hele negatieve gevolgen voor het landschap! Want wat komt er dan voor terug? Probleem is dat melkveehouders zo weinig verdienen dat ze niet kunnen concurreren met andere takken binnen de land- en tuinbouw. En daardoor in snel tempo aan het verdwijnen zijn in en rond de Peel. Dit project kan het behoud worden voor de melkveehouders. En wel op zo’n wijze dat ze niet om de 3 jaar, 50 koeien meer moeten gaan houden om het hoofd boven water te houden.
Waarom mogen de Peelboeren tiny houses in het nieuwe bos neerzetten? De maatschappij vraagt niet om meer voedsel, maar schreeuwt om betaalbare woningen voor jong en oud. Nog meer voedselproductie geeft nog meer milieuschade. Die heilloze weg is de afgelopen 60 jaar steeds gevolgd met alle milieuschade van dien. Dit project zorgt niet alleen voor een veel beter milieu, maar tevens voor een uitstekend verdienmodel, waardoor boeren het ook uit kunnen voeren en volhouden en bovenal: weer leveren waar de maatschappij om vraagt!
Lopen we niet het gevaar dat een boer de huisjes gaat gebruiken om Oost-Europeaanse arbeiders in te huisvesten?Het is niet het doel van dit plan om dit probleem op te lossen. Maar in bepaalde gevallen kan het wel helpen om een nijpend probleem deels mee op te lossen. Het is niet verkeerd dat boeren en tuinders de arbeidsmigranten huisvesten op eigen terrein! Veel beter voor het toezicht en voorkomt mogelijk dat er midden in bestaande woonwijken een heleboel heisa ontstaat. 
Wat moet ik me voorstellen met zo’n nieuw ‘Peel Natuurdorp’? Het worden geen dorpen zoals we die nu kennen met winkels, kantoren etc. Maar meer een soort nieuwe buurtschappen in een zeer bosrijke omgeving en of deels op het erf van de boerderij. Liefst tegen bestaande kernen, zodat die weer een extra oppepper krijgen qua levensvatbaarheid. Van winkels etc. is geen sprake. Wel kan een boer zelf zijn producten aan de man brengen via boerderij verkoop (Wat nu ook al kan!) Wat een extra stimulans voor kringloop landbouw kan zijn.
Wat verstaan jullie onder ‘leefbaarheid’De leefbaarheid van een kleine kern (want daar hebben we het hier over) wordt vooral bepaald door een bloeiend verenigingsleven. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. Door internet is thuis werken steeds gewoner geworden. Door corona is dit nog eens extra bevorderd. Ook winkelen gebeurt steeds meer online. 
Wat is het perspectief voor intensieve bedrijven in het gebied?Een boer zonder grond heeft weinig mogelijkheden om zelf natuur te ontwikkelen. Niettemin kan ook die deelnemen aan het project. Die kan immers deelnemen door bijvoorbeeld als geldschieter voor de huisjes te gaan. Ook kan die bijvoorbeeld wel goed zijn in het ‘vermarkten’ van de huisjes voor het hele gebied, als anderen dat willen. Besef dat we het hier hebben over een echte gebiedsontwikkeling. Wie wil kan daar altijd op de een of andere manier in participeren.
Er wordt steeds gesproken over boeren die onderling samen moeten werken om het landschap in een deelgebied gezamenlijk te kunnen ontwikkelen en exploiteren. Samenwerken is zowat het moeilijkste dat er is, want boeren zijn nu eenmaal elkaars concurrenten. Hoe zien jullie dat?Samenwerking is de sleutel tot succes! Dat is inderdaad een lastig stuk. Niettemin moeten we bedenken dat veel ellende waar de boeren nu mee kampen direct voortvloeit uit het feit dat ze zich onderling gedragen als concurrenten. Dat kan ook als je allemaal afzonderlijke eilandjes vormt, zoals het zich de laatste 60-70 jaar ontwikkeld heeft. Met landschap kun je domweg niet alleen opereren. Dat is steeds gebiedsgericht en afhankelijk van alle bewoners in dat gebied. Dit lijkt een onoverkomelijk probleem, maar hoeft dat zeker niet te zijn. De voordelen van samenwerken door boeren in een gebied zijn enorm. In plaats van concurrenten worden ze plotseling echte collega’s. Collega’s door een gemeenschappelijk belang dat we landschapsontwikkeling en beheer noemen. Goed voor een prettige woon- werkomgeving en niet op de laatste plaats: een plek onder de zon voor alle boeren die er wonen en niet om de paar jaar een golf van boeren die het veld mag ruimen!
Hoe moeten wij ons de nieuwe natuur voorstellen? Deze nieuwe natuur is een combinatie van natuur-landbouw-wonen. Het is dus geen blok nieuw bos aan een bestaand natuurgebied of een nieuwe wijk aan een bestaand dorp of stad. In de nieuwe natuur (bossen en waterpartijen) is ruimte voor wonen. Tussen de houtopstanden (bossen, houtwallen en heggen) blijven gewoon agrarische activiteiten plaatsvinden. Het is juist deze combinatie die een mooi coulliselandschap gaat vormen. Een combinatie die uniek is in alle opzichten: qua natuur, wonen en het landschap. Een gebied waarin het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk wordt voor boeren om te verdienen aan landschap zonder afhankelijk te zijn van subsidie. Zie het als een nieuwe tak van sport in de landbouw: Landschapslandbouw!
Kunnen jullie een voorbeeld geven hoe de huisje ingedeeld kunnen worden op de grond van een boer?Stel een boer heeft enkele hectares nieuwe natuur gemaakt en daardoor recht op 9 tiny houses. Hij mag die dan plaatsen in het nieuwe bos, maar ook geheel  of gedeeltelijk op zijn erf. In het bos kan hij ervoor kiezen om in elke ha nieuw bos 3 huisjes te plaatsen, maar hij mag ook 1 ha bos met 5 huisjes maken, 1 ha met 4 en 1 ha zonder huisjes. Daardoor is er ook ruimte voor een soort ecodorpje. Zeg maar maatwerk voor zijn klanten. Er is dan ruimte om de huisjes daar te plaatsen waar ze het gunstigste liggen voor de klanten. Het kan immers zo zijn dat niet elk perceel van de boer zich even goed leent voor tiny houses. Bijvoorbeeld doordat het te vlak gelegen is aan een grote weg. Voor de aanleg van natuur is dat geen probleem voor de tiny houses kan dat wel een belemmering vormen. Ook op het kruidenrijk grasland kunnen geen huisjes komen. 
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding