Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Wie bepaalt de voorwaarden voor deelname aan het Peel Natuurdorpen project?Met nadruk wijzen we erop dat het de diverse overheden zijn die uiteindelijk beslissen wat wel en wat niet kan. De verschillende Peel gemeenten hebben hierin de hoofdrol.
Wat is dan de rol van Stichting Peel Natuurdorpen, als die zelf niets kan beslissen?Stichting Peel Natuurdorpen heeft het plan bedacht en kaders opgesteld. Die kaders zijn erop gericht om een zo goed mogelijk eindresultaat te kunnen realiseren: een fraai coulissenlandschap waarin landschapslandbouw mogelijk wordt, door bewoning ervan in tiny houses mogelijk te maken. Door goede voorwaarde te stellen, kunnen diverse partijen met beslissingsbevoegdheid sneller handelen, zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bovendien willen we voorkomen dat in diverse Peelgemeenten verschillende normen gaan komen ten aanzien van dit project, want dat leidt tot rechtsongelijkheid voor de Peelbewoners.
Zijn deze kaders definitief? Nee. Dat kan ook niet, want ook voor ons is het pionieren in de Peel. Gaandeweg het proces kunnen er situaties ontstaan die vooraf niet te voorzien waren. Daar zullen we vervolgens weer zo goed mogelijk op dienen te reageren. Sowieso is het uiteindelijk de overheid (gemeente en provincie) die de voorgestelde maatregelen goedkeurt en vaststelt respectievelijk in gemeenteraden en provinciale staten.
Wat voor landschap moet het worden?Een coulissenlandschap: Van het gebied moet de nieuwe natuur uit minimaal 30% en maximaal 70% bossen, houtwallen, heggen en water bestaan. En dus ook minimaal uit 30% kruidenrijk grasland.
Deze minimale hoeveelheid kruidenrijk grasland is nodig om te voorkomen dat de koeien verdwijnen uit het landschap. Bovendien is het zeer goed voor de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het gebied. Van oudsher vormen koeien de stoffeersters van het landschap en mogen daarom niet ontbreken.
100 ha wordt genoemd als ondergrens om in een deelgebied van de Peel aan de slag te gaan. Waarom is dat gedaan?De start om een deelgebied in de Peel te gaan ontwikkelen ligt bij de grens van 100 ha nieuwe natuur. Het gaat hierbij om bossen, waterpartijen, houtwallen, heggen en kruidenrijk grasland. 100 ha als start, is nodig om een voldoende robuust landschap te krijgen, dat zichzelf ook promoot bij het publiek door de omvang ervan. De Peel moet beter op de kaart komen staan als een mooi en aantrekkelijk gebied. Dat kan niet met een paar ‘postzegels’ nieuwe natuur! Het is niet zo dat het blokken van 100 hectare aaneengesloten percelen moeten zijn. Dat is zeker in het begin niet haalbaar. Als in een straal van circa 1 kilometer de potentie groot genoeg is om binnen enkele jaren 100 hectare te halen, kan er gestart worden. Deze losse percelen moeten wel als één samenhangend geheel gezien kunnen worden. In de loop der jaren zullen steeds meer boeren mee gaan doen en groeit het naar elkaar toe.
Waarom maar maximaal 3 tiny houses per ha nieuwe natuur?Hoofddoel is meer nieuwe natuur. Met maximaal 3 tiny houses per ha nieuwe natuur kan de boer een uitstekend verdienmodel realiseren.
Hoe is de verdeling van de tiny houses over de landschapselementen.Voor bossen, houtwallen, heggen en water geldt de factor 4. En voor kruidenrijk grasland de factor 2.
Zijn de genoemde aantallen tiny houses per ha en het % bos/kruidenrijk grasland al definitief?Nee, het is uiteindelijk aan bestuurlijk Nederland en met name de gemeenten en provincies om dit definitief vast te leggen. Stichting Peel Natuurdorpen werkt aan landschapslandbouw in de Peel. De projectgroep heeft in een verkenning invulling gegeven aan het begrip landschapslandbouw. Meer informatie klik hier Momenteel (voorjaar 2022) wordt gewerkt aan de juridische formulering “landschapslandbouw in de Peel”. Dit maakt het mogelijk voor gemeenten om “landschapslandbouw” eenvoudig te implementeren in de omgevingsvisie en plannen.
Stel dat ik uitkom op 12,9 huisjes. Hoe moet dat dan?Huisjes en hectares ronden we naar beneden af. Alles na de komma kunnen boeren onderling wel benutten door samen te werken. Alleen door samen te werken kan het maximale bereikt worden.
Waar ligt de grens van het Peelgebied waarbinnen de nieuwe natuur ontwikkeld mag worden?Die grens is nog niet bepaald. Uiteraard moet de grond daar liggen waar het vroeger Peel was. Zeg maar rond 1850 Peel genoemd werd. De exacte grenzen zullen per gemeente verschillen. Een harde grens zal ook niet gemakkelijk te geven zijn. Maar dat er een grens komt waarbinnen wel en waarbuiten niet, moge duidelijk zijn.
Wie bepaalt grens van de Peel waar de nieuwe natuur mag komen? Met andere woorden: wanneer hoort mijn grond tot de Peel? De verschillende overheden zullen hier een belangrijke rol spelen. Hier kunnen alle partijen die zich betrokken voelen bij hun Peel een belangrijke rol spelen. Voorkomen dient te worden dat de grens zo strak wordt getrokken dat er al meteen knelgevallen optreden. Door er een heus gebiedsproces van te maken, waarin iedereen zich gekend voelt, kunnen hier veel onnodige problemen voorkomen worden. Het besluit is uiteindelijk aan de gemeente.
Wat als een boer straks grond heeft die zowel binnen als buiten de aangewezen grenzen valt? Kan die grond erbuiten er dan bij betrokken worden?Als een boer grond heeft die buiten de Peelgrens ligt, zal het ervan afhangen hoe gunstig die gelegen is te opzichte van het te ontwikkelen gebied. Niet direct aangrenzende grond komt sowieso niet aanmerking. Maar dit soort details, hoe  belangrijk ook, moeten allemaal nog uitgewerkt worden. En is aan de betreffende gemeente.
Moeten er niet veel strakkere regels komen waarbinnen een en ander geregeld wordt? Met andere woorden: hoe voorkomen jullie dat het uit de hand loopt?Wij zijn voor zo min mogelijk regels. Strakkere regels voor landbouw dan er nu zijn, zijn bijna niet denkbaar en toch liep het volledig uit de hand, met alle gevolgen van dien voor de landbouw en het milieu als dè grote verliezer en sluitpost. Als de deelnemende boeren de regels niet zien zitten,  kun je regelen wat je wilt, maar dan komt het nooit goed. Dat kun je alom zien door domweg om je heen te kijken in het buitengebied. PND wil zo min mogelijk vooraf dicht timmeren, en voorkomen dat het hele plan verzandt in veel en overbodige regelgeving. Maar wil zeker ook voorkomen dat het plan mislukt door een slecht gebiedsplan en door boeren slimmigheid. Zoals boekhoudkundige trucs (wel maximaal huisjes en zo min mogelijk landschap realiseren) want dat ondermijnt het hele plan.
Samenwerken is het devies. Dat zal moeilijk worden want boeren zijn gewend om alleen te werken. Hoe moet dat? TBO wordt BTO. Van meet af aan zal ingezet worden op het belang van de groep in een deelgebied. Immers door te werken met een groepsbelang, kan het landschap en daarmee het verdienmodel dat eronder ligt, het beste duurzaam in stand gehouden worden en is het gebied sterk naar diverse overheden en andere belanghebbende partijen toe. Een organisatie van deelnemende boeren aan het PND-project is ook een buitengewoon geschikt middel om t.z.t. de ontwikkelings- en beheersubsidies aan te vragen en te regelen met de deelnemers. De nieuwe organisatie is dan een Terrein Beherende Organisatie (TBO) van-voor-door-met boeren. De zogenoemde BTO (Boeren Terrein-beherende Organisatie) Samenwerking is de enige manier om tot een fraai en rendabel landschap te komen op gebiedsniveau!

Een arrest van de Hoge Raad (d.d. 26 november 2021) bepaalt dat ook particulieren aan natuurontwikkeling en beheer kunnen doen op gelijk niveau als TBO’s (gelijke berechtiging). Dit arrest maakt natuurontwikkeling voor particulieren (boeren) in één klap een stuk aantrekkelijker.
Wij hebben al een gedeelte bos op onze grond. Telt dat ook mee?Nee. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er nieuwe natuur komt.
Moeten de huisjes in het nieuwe bos off-grid?Zie onder vragen tiny houses
Ligt exact vast waar de tiny houses komen te staan?De (lokale) overheid beslist hierover en zal in de aanvraag voor de vergunning eisen waar de exacte locatie voor tiny houses is.
Als een boer de tiny house allemaal op het erf plaatst, moet hij dan toch nog nieuwe natuur maken?Ja. Nieuwe natuur en tiny houses zijn aan elkaar gekoppeld. Dus geen tiny houses zonder de tegenprestatie van nieuwe natuur.
Wat zijn de voordelen van het plaatsen van de tiny houses op het erf?De huisjes kunnen eenvoudig op alle nutsvoorzieningen aangesloten worden, wat een aantal bewoners toch wenselijk zal vinden. Bovendien zijn ze dan beter bereikbaar via al de bestaande ontsluiting door de wegen die er toch al liggen naar de boerderij. Dit zal waarschijnlijk voor meer klanten zorgen. Ook is het gemakkelijker op het erf een (bestaand) gemeenschappelijk gebouw te regelen voor bijvoorbeeld opslag van fietsen, etc.
Moeten de huisjes op het erf ook in nieuw bos komen? Met andere woorden moet er op het erf ook bos aangeplant worden? De boer legt immers al ergens anders bos aan voor deze huisjes.Nee dat hoeft niet. Maar waarschijnlijk is het wel slim om ze ook op het erf ruim van ‘groen’ te voorzien om ze extra aantrekkelijk te maken. Bewoners die voor deze vorm van wonen kiezen, willen immers graag in een natuurlijke omgeving wonen.
Lijkt mij helemaal geen gezicht al die huisjes in het buitengebied. Kan dat zo maar?  Een fraai landschap (nieuwe natuur) is het hoofddoel en tiny house (wonen) slechts een middel om het nieuwe landschap toekomstbestendig (volgende generaties) en rendabel (huidige agrariër) te maken. Tiny houses mogen alleen in de beboste delen worden geplaatst, en wel zo dat ze nagenoeg niet, of liever nog, helemaal niet, opvallen in het landschap. Ook de tiny houses die vergund worden vanwege waterpartijen, heggen en kruidenrijk grasland moeten in het bos komen, of op het erf.
Hoe voorkom je dat een boer de zaak opsplitst en de huisjes en het nieuwe bos  apart verkoopt? Met name als de huisje op het erf staan, zou dit zo maar kunnen. Of erger nog: hij verkoopt zijn huisjes en rooit het bos!Dit is prima te ondervangen door een kwalitatieve verplichting (Notariële akte) waarin de koppeling van de ingebrachte grond met de tiny houses vastgelegd wordt. Daardoor ligt vast bij welk stuk nieuwe natuur hoeveel en welke huisjes horen. Aan de verkoop van de huisjes zit dan automatisch de koppeling met de nieuwe natuur. 
Hoe voorkomen jullie dat een gebied straks alsnog zonder koeien komt te zitten doordat de boeren alle grond omzetten in bos en de koeien allemaal weg doen? Dit is een aspect dat we juridisch willen verankeren in het gebiedsplan dat alle partijen (de boeren voorop) gaan maken. Bovendien is om deze reden juist ingevoerd dat er van de hectares nieuwe natuur minimaal 30% kruidenrijk grasland moet zijn. Koeien vormen een wezenlijk onderdeel van dit landschap met nieuwe natuur. Niet iedere boer hoeft uiteraard koeien te houden. Door koeien een wezenlijk onderdeel van het nieuwe landschap te maken, krijgen we een veelzijdiger en spannender landschap. Een landschap waarin kruidenrijk grasland ook een factor van betekenis is en circa 2 koeien per ha grasland kan voeden. De boeren kunnen onderling bepalen wie de koeien gaat houden en wie ze laat grazen. Het is een gebiedsproces. Samenwerking is ook hier de sleutel tot succes. Het kan dus zo maar gebeuren dat een boer geen nieuw bos plant en toch al zijn koeien in het gebied kan laten grazen, omdat andere boeren geen (meer) koeien hebben.
Is clustering van de tiny houses ook mogelijk? Zodat als het ware kleine ecodorpjes gevormd kunnen worden?Clustering van de huisjes mag tot een maximum van circa 12 in het nieuwe bos. Dit in verband met de mogelijkheid om off-grid betaalbaar en mogelijk te maken. Eén huisje kan dan dienen voor accu’s etc. Ook zullen sommige bewoners graag in een soort ecodorp wonen. Ook ecologisch gezien kan clustering voordelen opleveren: meer ruimte voor ‘ongerept’ bos en gemakkelijker gebruik te maken van bestaande toegangswegen, waterleidingen etc.
Hoe zit het met clustering op het boerenerf? In het bouwblok?Op het boerenerf is clustering zonder meer mogelijk.
Komt er een goede infrastructuur naar de tiny houses?Uitgangspunt is geen nieuwe wegen, leidingen en kabels in de nieuwe natuur! Voor meer informatie die vragen tiny houses
   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding