Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Wie bepaalt de voorwaarden voor deelname aan het Peel Natuurdorpen project?Met nadruk wijzen we erop dat het de diverse overheden zijn die uiteindelijk beslissen wat wel en wat niet kan. De verschillende Peel gemeenten hebben hierin de hoofdrol.
Wat is dan de rol van Stichting Peel Natuurdorpen, als die zelf niets kan beslissen?Stichting Peel Natuurdorpen heeft het plan bedacht en kaders opgesteld. Die kaders zijn erop gericht om een zo goed mogelijk eindresultaat te kunnen realiseren: een fraai coulisselandschap waarin landschapslandbouw mogelijk wordt, door bewoning ervan in tiny houses mogelijk te maken. Door goede voorwaarde te stellen, kunnen diverse partijen met beslissingsbevoegdheid sneller handelen, zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bovendien willen we voorkomen dat in diverse Peelgemeenten verschillende normen gaan komen ten aanzien van dit project, want dat leidt tot rechtsongelijkheid voor de Peelbewoners.
Zijn deze kaders definitief? Nee. Dat kan ook niet, want ook voor ons is het pionieren in de Peel. Gaandeweg het proces kunnen er situaties ontstaan die vooraf niet te voorzien waren. Daar zullen we vervolgens weer zo goed mogelijk op dienen te reageren. Sowieso is het uiteindelijk de overheid (gemeente) die de voorgestelde maatregelen goedkeurt en vaststelt.
Wat voor landschap moet het worden?Een coulisselandschap: Van het gebied moet de nieuwe natuur uit bijvoorbeeld  minimaal 30% en maximaal 70% bossen, houtwallen, heggen en water bestaan. En dus ook minimaal uit 30% kruidenrijk grasland.
Deze minimale hoeveelheid kruidenrijk grasland is nodig om te voorkomen dat de koeien verdwijnen uit het landschap. Bovendien is het zeer goed voor de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van het gebied.
100 ha wordt genoemd als ondergrens om in een deelgebied van de Peel aan de slag te gaan. Waarom is dat gedaan?Zie ook onder ‘Algemeen’. De start om een deelgebied in de Peel te gaan ontwikkelen ligt bij de grens van 100 ha nieuwe natuur. Het gaat hierbij om bossen, waterpartijen, houtwallen, heggen en kruidenrijk grasland. 100 ha als start, is nodig om een voldoende robuust landschap te krijgen, dat zichzelf ook promoot bij het publiek door de omvang ervan. De Peel moet beter op de kaart komen staan als een mooi en aantrekkelijk gebied. Dat kan niet me een paar ‘postzegels’  nieuwe natuur!
Waarom maar maximaal 3 tiny houses per ha nieuw bos?Hoofddoel is meer nieuwe natuur. Met maximaal 3 tiny houses per ha nieuw bos kan de boer een uitstekend verdienmodel realiseren. Let wel: dit komt neer op max 2,55 tiny houses /ha nieuwe natuur, omdat er maximaal 70% bos en minimaal 30% kruidenrijk gras vereist wordt. 
Worden er ook tiny houses vergund voor andere landschapselementen dan bos?Ja. Voor houtwallen, heggen, wateroppervlak willen we hetzelfde aantal vergun baar laten maken als voor bos: 3 per ha. Kruidenrijk grasland geldt de factor 1,5 tiny houses per ha.
Zijn de genoemde aantallen tiny houses per ha en het % bos/kruidenrijk grasland al definitief?Nee dat is nog allemaal onzeker. Het is uiteindelijk aan bestuurlijk Nederland en met name de gemeentes, om dit definitief vast te leggen. De stichting PND kan alleen voorstellen maken. Maar heeft geen beslissings bevoegdheid. Ook kunnen er zich omstandigheden voordoen die tot aanpassing van de getallen leiden. Dit proberen we uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen, maar zal niet altijd lukken. Ook dit is pionieren!
Als er verplicht een percentage van de nieuwe natuur uit kruidenrijk grasland moet bestaan, dan kun je toch niet meer spreken van 3 tiny houses per ha nieuwe natuur? In de praktijk komt dit neer op minder huisjes per ha die een boer omzet in natuur?Dat klopt. Maar kruidenrijk grasland zal, ofschoon minder dan intensief grasland, toch nog steeds een bepaalde opbrengst leveren voor de boer. Daarom is het reëel om voor dit type landschap niet het maximaal aantal tiny houses te vergunnen. Bovendien is het niet reëel dat iemand alleen bos aanlegt. Juist de gevarieerdheid van het te ontwikkelen coulisselandschap maakt dat de tiny houses vlot verhuurd kunnen worden. Als een boer voor maximaal bos gaat (70%) dan komt dat neer op 2,55 tiny houses per ha nieuwe natuur. Dus inclusief het kruidenrijk grasland! 
Stel dat ik uitkom op 12,9 huisjes. Hoe moet dat dan?Huisjes en hectares ronden we naar beneden af. Alles boven de komma kunnen boeren onderling wel benutten door samen te werken. Alleen door samen te werken kan het maximale bereikt worden.
Waar ligt de grens van het Peelgebied waarbinnen de nieuwe natuur ontwikkeld mag worden?Die grens is nog niet bepaald. Uiteraard moet de grond daar liggen waar het vroeger Peel was. Zeg maar rond 1850 Peel genoemd werd. De exacte grenzen zullen per gemeente verschillen. Een harde grens zal ook niet gemakkelijk te geven zijn. Maar dat er een grens komt waarbinnen wel en waarbuiten niet, moge duidelijk zijn.
Wie bepaalt grens van de Peel waar de nieuwe natuur mag komen? Met andere woorden: wanneer hoort mijn grond tot de Peel? De verschillende overheden zullen hier een belangrijke rol spelen. Hier kunnen alle partijen die zich betrokken voelen bij hun Peel een belangrijke rol spelen. Voorkomen dient te worden dat de grens zo strak wordt getrokken dat er al meteen knelgevallen optreden. Door er een heus gebiedsproces van te maken, waarin iedereen zich gekend voelt, kunnen hier veel onnodige problemen voorkomen worden. Het besluit is uiteindelijk aan de gemeente.
Wat als een boer straks grond heeft die zowel binnen als buiten de aangewezen grenzen valt? Kan die grond erbuiten er dan bij betrokken worden?Als een boer grond heeft die buiten de Peelgrens ligt, zal het ervan afhangen hoe gunstig die gelegen is te opzichte van het te ontwikkelen gebied. Niet direct aangrenzende grond komt sowieso niet aanmerking. Maar dit soort details, hoe  belangrijk ook, moeten allemaal nog uitgewerkt worden. En is aan de betreffende gemeente.
Moeten er niet veel strakkere regels komen waarbinnen een en ander geregeld wordt? Met andere woorden: hoe voorkomen jullie dat het uit de hand loopt?Wij zijn voor zo min mogelijk regels. Strakkere regels voor landbouw dan er nu zijn, zijn bijna niet denkbaar en toch liep het volledig uit de hand, met alle gevolgen van dien voor de landbouw en het milieu als dè grote verliezer en sluitpost. Als de deelnemende boeren de regels niet zien zitten,  kun je regelen wat je wilt, maar dan komt het nooit goed. Dat kun je alom zien door domweg om je heen te kijken in het buitengebied. PND wil zo min mogelijk vooraf dicht timmeren, en voorkomen dat het hele plan verzandt in veel en overbodige regelgeving. Maar wil zeker ook voorkomen dat het plan mislukt door een slecht gebiedsplan en door boeren slimmigheid. Zoals boekhoudkundige trucs (wel maximaal huisjes en zo min mogelijk landschap realiseren) want dat ondermijnt het hele plan.
Samenwerken is het devies. Dat zal moeilijk worden want boeren zijn gewend om alleen te werken. Hoe moet dat? TBO wordt BTO. Van meet af aan zal ingezet worden op het belang van de groep in een deelgebied. Immers door te werken met een groepsbelang, kan het landschap en daarmee het verdienmodel dat eronder ligt, het beste duurzaam in stand gehouden worden en is het gebied sterk naar diverse overheden en andere belanghebbende partijen toe. Een organisatie van deelnemende boeren aan het PND-project is ook een buitengewoon geschikt middel om t.z.t. de ontwikkelings- en beheersubsidies aan te vragen en te regelen met de deelnemers. De nieuwe organisatie is dan een Terrein Beherende Organisatie (TBO) van-voor-door-met boeren. De zogenoemde BTO (Boeren Terrein-beherende Organisatie) Samenwerking is de enige manier om tot een fraai en rendabel landschap te komen op gebiedsniveau!
Wij hebben al een gedeelte bos op onze grond. Telt dat ook mee?Nee. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er nieuwe natuur komt.
Waarom moeten de huisjes in het nieuwe bos off-grid?De basis van het hele plan is veel nieuwe natuur. Kabels, leidingen, verharde wegen etc. passen daar niet in. De technieken hiervoor zijn de afgelopen jaren dermate ver gevorderd dat dit zonder meer kan. Als toekomstige bewoners van een tiny house niet off-grid willen dan zijn er voldoende mogelijkheden op het boerenerf. Daar zijn immers alle nutsvoorzieningen al.
Waar komen de Tiny houses in het nieuwe bos te staan? Met andere woorden: ligt exact vast waar die huisje staan?De boer kan, wat ons plan betreft, zelf bepalen waar hij de tiny houses in het bos plaatst. Daar de huisjes simpel te verplaatsen zijn, is het onnodig om de plek in het bos vast te leggen. Vast leggen in die zin, dat er geen enkele ruimte mogelijk is om ze in geval van voortschrijdend inzicht te verplaatsen in het bos. Er blijft immers evenveel bos over en er komt geen huisje bij. Ook als ze tussendoor verplaatst worden. Sowieso komt vast te liggen welke hectares nieuwe natuur bij welke huisjes horen. Dat zijn straks twee ongedeelde eenheden! Maar ook hier beslist uiteindelijk de (lokale) overheid. En zeer waarschijnlijk zal de overheid eisen dat in de kwalitatieve verplichting vastgelegd wordt waar de tiny  house precies komen.
Als een boer de tiny house allemaal op het erf plaatst, moet hij dan toch nog nieuwe natuur maken?Ja. Nieuwe natuur en tiny houses zijn aan elkaar gekoppeld. Dus geen tiny houses zonder de tegenprestatie van nieuwe natuur. Dit lijkt een nadeel, maar op het erf heeft ook voordelen. Want de huisjes kunnen dan eenvoudig op alle nutsvoorzieningen aangesloten worden, wat een aantal bewoners toch wenselijk zal vinden. Bovendien zijn ze dan beter bereikbaar via al de bestaande ontsluiting door de wegen die er toch al liggen naar de boerderij. Dit zal waarschijnlijk voor meer klanten zorgen. Ook is het gemakkelijker op het erf een (bestaand) gemeenschappelijk gebouw te regelen voor bijvoorbeeld opslag van fietsen, etc.
Moeten de huisjes op het erf ook in nieuw bos komen? Met andere woorden moet er op het erf ook bos aangeplant worden? De boer legt immers al ergens anders bos aan voor deze huisjes.Nee dat hoeft niet. Maar waarschijnlijk is het wel slim om ze ook op het erf ruim van ‘groen’ te voorzien om ze extra aantrekkelijk te maken. Bewoners die voor deze vorm van wonen kiezen, willen immers graag in een natuurlijke omgeving wonen.
Lijkt mij helemaal geen gezicht al die huisjes in het buitengebied. Kan dat zo maar?  Een fraai landschap (nieuwe natuur) is het hoofddoel en tiny house (wonen) slechts een middel om het nieuwe landschap toekomstbestendig (volgende generaties) en rendabel (huidige agrariër) te maken. Tiny houses mogen alleen in de beboste delen worden geplaatst, en wel zo dat ze nagenoeg niet, of liever nog, helemaal niet, opvallen in het landschap. Ook de tiny houses die vergund worden vanwege waterpartijen, heggen en kruidenrijk grasland moeten in het bos komen, of op het erf.
Kunnen jullie een voorbeeld geven hoe de huisje ingedeeld kunnen worden op de grond van een boer?Stel een boer heeft enkele hectares nieuwe natuur gemaakt en daardoor recht op 9 tiny houses. Hij mag die dan plaatsen in het nieuwe bos, maar ook geheel  of gedeeltelijk op zijn erf. In het bos kan hij ervoor kiezen om in elke ha nieuw bos 3 huisjes te plaatsen, maar hij mag ook 1 ha bos met 5 huisjes maken, 1 ha met 4 en 1 ha zonder huisjes. Daardoor is er ook ruimte voor een soort ecodorpje. Zeg maar maatwerk voor zijn klanten. Er is dan ruimte om de huisjes daar te plaatsen waar ze het gunstigste liggen voor de klanten. Het kan immers zo zijn dat niet elk perceel van de boer zich even goed leent voor tiny houses. Bijvoorbeeld doordat het te vlak gelegen is aan een grote weg. Voor de aanleg van natuur is dat geen probleem voor de tiny houses kan dat wel een belemmering vormen. Ook op het kruidenrijk grasland kunnen geen huisjes komen. 
Hoe voorkom je dat een boer de zaak opsplitst en de huisjes en het nieuwe bos  apart verkoop? Met name als de huisje op het erf staan, zou dit zo maar kunnen. Of erger nog: hij verkoopt zijn huisjes en rooit het bos!Dit is prima te ondervangen door een kwalitatieve verplichting (Notariële akte) waarin de koppeling van de ingebrachte grond met de tiny houses vastgelegd wordt. Daardoor ligt vast bij welk stuk nieuwe natuur hoeveel en welke huisjes horen. Aan de verkoop van de huisjes zit dan automatisch de koppeling met het nieuwe bos/natuur. 
Hoe voorkomen jullie dat een gebied straks alsnog zonder koeien komt te zitten doordat de boeren alle grond omzetten in bos en de koeien allemaal weg doen? Dit is een aspect dat we juridisch willen verankeren in het gebiedsplan dat alle partijen (de boeren voorop) gaan maken. Bovendien is om deze reden juist ingevoerd dat er van de hectares nieuwe natuur minimaal 30% kruidenrijk grasland moet zijn. Koeien vormen een wezenlijk onderdeel van dit landschap met nieuwe natuur. Niet iedere boer hoeft uiteraard koeien te houden. Liefst niet zelfs. Maar door koeien een wezenlijk onderdeel van het nieuwe landschap te maken, krijgen we een veelzijdiger en spannender landschap. Een landschap waarin kruidenrijk grasland ook een factor van betekenis is en circa 2 koeien per ha grasland kan voeden. De boeren kunnen onderling bepalen wie de koeien gaat houden en wie ze laat grazen. Het is een gebiedsproces. Samenwerking is ook hier de sleutel tot succes. Het kan dus zo maar gebeuren dat een boer geen nieuw bos plant en toch al zijn koeien in het gebied kan laten grazen, omdat andere boeren geen (meer) koeien hebben.
Is clustering van de tiny houses ook mogelijk? Zodat als het ware kleine ecodorpjes gevormd kunnen worden?Clustering van de huisjes mag tot een maximum van 10 in nieuw bos. Dit in verband met de mogelijkheid om off-grid betaalbaar en mogelijk te maken. Eén huisje kan dan dienen voor accu’s etc. Ook zullen sommige bewoners graag in een soort ecodorp wonen. Ook ecologisch gezien kan clustering voordelen opleveren: meer ruimte voor ‘ongerept’ bos en gemakkelijker gebruik te maken van bestaande toegangswegen, waterleidingen etc.
Hoe zit het met clustering op het boerenerf? In het bouwblok?Op het boerenerf is clustering zonder meer mogelijk en ook meer dan 10 tiny houses.
Komt er een goede infrastructuur naar de tiny houses?Er mogen geen nieuwe wegen, leidingen en kabels komen in maagdelijk gebied! Tiny houses in het nieuwe bos moeten off-grid zijn. Voor het boerenerf geldt dit niet, want daar liggen alle nutsvoorzieningen immers al.