Aan dit plan kunnen geen rechten ontleend worden! Zie ook disclaimer onderaan de site.
Waar ligt de grens van het Peelgebied waarbinnen de nieuwe natuur ontwikkeld mag worden?Die grens is nog niet bepaald. Uiteraard moet de grond daar liggen waar het vroeger Peel was. Zeg maar rond 1850 Peel genoemd werd. De exacte grenzen zullen per gemeente verschillen. Een harde grens zal ook niet gemakkelijk te geven zijn. Maar dat er een grens komt waarbinnen wel en waarbuiten niet, moge duidelijk zijn.
Wie bepaalt grens van de Peel waar de nieuwe natuur mag komen? Met andere woorden: wanneer hoort mijn grond tot de Peel? De verschillende overheden zullen hier een belangrijke rol spelen. Hier kunnen alle partijen die zich betrokken voelen bij hun Peel een belangrijke rol spelen. Voorkomen dient te worden dat de grens zo strak wordt getrokken dat er al meteen knelgevallen optreden. Door er een heus gebiedsproces van te maken, waarin iedereen zich gekend voelt, kunnen hier veel onnodige problemen voorkomen worden.
Wat als een boer straks grond heeft die zowel binnen als buiten de aangewezen grenzen valt? Kan die grond erbuiten er dan bij betrokken worden?Als een boer grond heeft die buiten de Peelgrens ligt, zal het ervan afhangen hoe gunstig die gelegen is te opzichte van het te ontwikkelen gebied. Niet direct aangrenzende grond komt sowieso niet aanmerking. Maar dit soort details, hoe  belangrijk ook, moeten allemaal nog uitgewerkt worden.
Wanneer wordt bekend binnen welke kaders een en ander kan gebeuren?De eerste stap voor ons als  initiatiefnemers is, te weten zien te komen wat de boeren in de Peel van dit plan denken. Pas als dat positief is, nemen we vervolgstappen en niet eerder dan dat. Als de boeren het plan zien zitten, is het een van de eerste zaken om kaders te stellen en grenzen te trekken rond de Peel. Dit zal een tijdrovende klus worden en veel overleg betekenen met diverse partijen. Als initiatiefnemers willen voorkomen dat alles tot op de millimeter dichtgetimmerd wordt, waardoor het hele plan op losse schroeven komt.
  
Moeten er niet veel strakkere regels komen waarbinnen een en ander geregeld wordt? Met andere woorden: hoe voorkomen jullie dat het uit de hand loopt?Wij zijn voor zo min mogelijk regels. Strakkere regels dan er nu zijn, is bijna niet denkbaar en toch liep het volledig uit de hand, met alle gevolgen van dien voor de landbouw en het milieu als de grote verliezer en sluitpost. Als de deelnemende boeren de regels niet zien zitten,  kun je regelen wat je wilt, maar dan komt het nooit goed. Dat kun je alom zien door domweg om je heen te kijken in het buitengebied. Bij dit plan draait het om vertrouwen. De boeren krijgen een intrinsieke motivatie om er het beste en het mooiste van te maken. Een plan gebaseerd op vertrouwen! Ons motto: Zo min mogelijk regels en die er zijn strak, handhaven.
100 ha wordt genoemd als ondergrens waarom is dat gedaan?Zie ook onder ‘Algemeen’. 100 ha hebben we als ondergrens genomen omdat het anders wel erg minimaal wordt in zo’n hoek van de Peel. Liever zien we een veel grotere oppervlakte die de transitie kan ondergaan. 
Waarom maar maximaal 3 tiny houses per ha?Hoofddoel is meer nieuwe natuur. Met maximaal 3 tiny houses per ha kan de boer een uitstekend verdienmodel realiseren. Daarmee is het geheel mooi in balans.
Wij hebben al een gedeelte bos op onze grond. Telt dat ook mee?Nee. Bestaande natuur is heel fijn, maar telt niet mee. Het gaat hier om nieuwe natuur op landbouwgrond. Dat is de drijvende kracht achter dit project.
Waarom moeten de huisjes in het nieuwe bos off-grid?De basis van het hele plan is veel nieuwe natuur. Kabels, leidingen, verharde wegen etc. passen daar niet in. De technieken hiervoor zijn de afgelopen jaren dermate ver gevorderd dat dit zonder meer kan.
Waar komen de Tiny houses in het nieuwe bos te staan? Met andere woorden: ligt exact vast waar die huisje staan?De boer kan, wat ons plan betreft, zelf bepalen waar hij de tiny houses in het bos plaatst. Uitgangspunt is: 3 tiny house per ha nieuwe natuur. Daar de huisjes simpel te verplaatsen zijn, is het onnodig om de plek in het bos vast te leggen. Vast leggen in die zin, dat er geen enkele ruimte mogelijk is om ze in geval van voortschrijdend inzicht te verplaatsen in het bos. Er blijft immers evenveel bos over en er komt geen huisje bij. Ook als ze tussendoor verplaatst worden. Wel komt uiteraard vast te liggen welke hectares nieuw bos bij welke huisjes horen. Dat zijn straks twee ongedeelde eenheden!
Als een boer de tiny house allemaal op het erf plaatst, moet hij dan toch nog nieuwe natuur maken?Ja. Ons uitgangspunt is helder: per 3 tiny houses komt er 3 ha nieuwe natuur. Dit lijkt een nadeel, maar op het erf heeft ook voordelen. Want de huisjes kunnen dan eenvoudig op alle nutsvoorzieningen aangesloten worden, wat een aantal bewoners toch wenselijk zal vinden. Bovendien zijn ze dan beter bereikbaar via al de bestaande ontsluiting door de wegen die er toch al liggen naar de boerderij. Dit zal waarschijnlijk voor meer klanten zorgen.
Moeten de huisjes op het erf ook in nieuw bos komen? De boer legt immers al ergens anders bos aan voor deze huisjes.Nee dat hoeft niet. Maar waarschijnlijk is het wel slim om ze ook op het erf ruim van ‘groen’ te voorzien om ze extra aantrekkelijk te maken. Bewoners die voor deze vorm van wonen kiezen, willen immers graag in een natuurlijke omgeving wonen.
Kunnen jullie een voorbeeld geven hoe de huisje ingedeeld kunnen worden op de grond van een boer?Stel een boer heeft 3 ha nieuwe natuur gemaakt en daardoor recht op 3×3 = 9 tiny houses. Hij mag die dan plaatsen in het nieuwe bos, maar ook geheel  of gedeeltelijk op zijn erf. In het bos kan hij ervoor kiezen om in elke ha nieuwe natuur 3 huisjes te plaatsen, maar hij mag ook 1 ha met 6 huisjes maken, 1 ha met 3 en 1 ha zonder huisjes. Daardoor is er ook ruimte voor een soort ecodorpje. Zeg maar maatwerk voor zijn klanten. Er is dan ruimte om de huisjes daar te plaatsen waar ze het gunstigste liggen voor de klanten. Het kan immers zo zijn dat niet elk perceel van de boer zich even goed leent voor tiny houses. Bijvoorbeeld doordat het te vlak gelegen is aan een grote weg. Voor de aanleg van natuur is dat geen probleem voor de tiny houses kan dat wel een belemmering vormen.
Hoe voorkom je dat een boer de zaak opsplitst en de huisjes en het nieuwe bos  apart verkoop? Met name als de huisje op het erf staan, zou dit zo maar kunnen. Of erger nog: hij verkoopt zijn huisjes en rooit het bos!!!Er zal (Dit moet nog goed uitgezocht worden) zeer waarschijnlijk een kwalitatieve verplichting (Notariële akte) komen waarin de koppeling van de ingebrachte grond met de tiny houses vastgelegd wordt. Daardoor ligt vast bij welk stuk nieuwe natuur hoeveel en welke huisjes horen. Aan de verkoop van de huisjes zit dan automatisch de koppeling met het nieuwe bos/natuur. Het maakt daardoor niet zo veel meer uit waar de huisjes staan. 
Hoe voorkomen jullie dat een gebied straks alsnog zonder koeien komt te zitten doordat de boeren alle grond omzetten in bos en de koeien allemaal weg doen? Dit is een aspect dat we juridisch willen verankeren in het gebiedsplan dat alle partijen (de boeren voorop) gaan maken. Koeien vormen een wezenlijk onderdeel van dit landschap met nieuwe natuur. Niet iedere boer hoeft uiteraard koeien te houden. Liefst niet zelfs. Maar door koeien een wezenlijk onderdeel van het nieuwe landschap te maken, krijgen we een veelzijdiger en spannender landschap. Een landschap waarin kruidenrijk grasland ook een factor van betekenis is en circa 2 koeien per ha grasland kan voeden. De boeren kunnen onderling bepalen wie de koeien gaat houden en wie ze laat grazen. Het is een gebiedsproces. Samenwerking is ook hier de sleutel tot succes. Het kan dus zo maar gebeuren dat een boer geen nieuw bos plant en toch al zijn koeien in het gebied kan laten grazen, omdat andere boeren geen (meer) koeien hebben.