Doel van het Peel Natuurdorpen is landschapslandbouw *) mogelijk te maken in de hele Peel. Dit door boeren, bestuurders en toekomstige bewoners (bottom up!) te faciliteren met de het maken van de juiste keuzes om dit mogelijk te maken.

PND gaat nadrukkelijk zelf geen landschapslandbouw uitoefen.

Werkzaamheden: PND is een ideële stichting, en haar werkzaamheden bestaan uit het inspireren, stimuleren en faciliteren voor het verkrijgen van kennis en vaardigheden door middel van informatie individueel en aan groepen boeren om landschapslandbouw mogelijk te maken, zonder winstoogmerk. 

PND organiseert hiervoor trainingen, workshops, demonstraties, excursies, informatiebijenkomsten, coacht boeren en huurt experts in (specialist RO, jurist, ecoloog, heemkundige, hydroloog, landschapsarchitect, bodemkundige, planoloog, etc. 

*) Landschapslandbouw is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. 

De boeren gaan op landbouwgrond nieuwe natuur aanleggen. De nieuwe natuur vormt een coulissenlandschap: bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland. In deze natuur komen de tiny houses, verscholen tussen de bomen te staan. 

Dit doel past in de visie van de NOVI. De Peel is één van de 8 NOVI gebieden en betreft zowel Brabant als Limburg.

Bestuurlijk is besloten (Venhorst 24 maart 2021) om landschapslandbouw concreet te maken door te starten met een pilot in het noordelijke deel van de Brabantse Peel: het gebied van AgroProeftuin De Peel. De betrokken overheden (aanwezig in Venhorst in maart 2021) zijn: de gemeenten (na de herindeling) Boekel, Maashorst en Land van Cuijk, Waterschap AA & Maas en Provincie Noord-Brabant. 

Deze pilot omvat circa 250 tot 300 ha landbouwgrond die ingebracht wordt door 25 tot 30 boeren, die zo spoedig mogelijk willen beginnen met landschapslandbouw. 

De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door NOVI (IBP-vp) en AgriFood Capital. Het penvoederschap van de gemeente Landerd is inmiddels overgenomen door de nieuwe gemeente Maashorst.

Doel van deze pilot, die loopt tot eind 2023, is het faciliteren van boeren, overheden en toekomstige bewoners van tiny houses, om landschapslandbouw inzetbaar te maken door boeren en implementeerbaar voor overheden in omgevingsplannen. De pilot dient ervoor, om mogelijk opkomende problemen tijdig te kunnen onderkennen en op te lossen; leren in de praktijk.

Resultaten:

2030:

 • Landschapslandbouw is mogelijk en floreert in de hele Peel.
 • Peel Natuurdorpen is overbodig geworden, daar er een Boeren Terreinbeherende Organisatie (BTO) is die de belangen behartigt van de deelnemers aan landschapslandbouw.
 • Landschapslandbouw is uitgewaaierd over het hele land en niet beperkt gebleven tot de Peel.

Activiteiten stichting PND 2022 tot eind 2023:

 • De hele pilot omvat 4 locaties: Heihorst, Voskuilen, Groespeel en Landhorst. Een gebiedsplan ontwikkelen voor de hele pilot. Landschapsinrichting m.m.v. Landschapsarchitect (Werkend Landschap) en 6 masterstudenten van de WUR die tevens helpen bij de juridisch-planologische inbedding.
 • Deelnemende boeren krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een praktijkleerganglandschapslandbouw voor boeren.
 • Starten met inrichten demo-locatie de Heihorst.
 • Tijdens de pilot stuurt PND al actief aan op een BTO (Boeren Terreinbeherende Organisatie). PND helpt boeren een coöperatie op te zetten, waarin boeren, bewoners en bestuurders gezamenlijk en professioneel zorg dragen voor het succesvol beoefenen en verder uitrollen van landschapslandbouw: een BTO. Dit omdat landschapsontwikkeling en onderhoud een gebiedsproces is en geen individuele zaak.
 • Onderbouwing van de juridische basis voor het onderdeel ‘wonen op landbouwgrond’ onder leiding van Mr. G. Enthoven van het IMI en met hulp  van WUR studenten.
 • Een businessplan voor het pilotgebied opstellen.
 • De 25 tot 30 boeren die zich aangemeld hebben voor het PND-project actief begeleiden in de transitie van hun bedrijf naar landschapslandbouw. Zodat er al enkele boeren concreet aan de slag zijn met landschapslandbouw en of ver gevorderde plannen hebben. 
 • Landschapslandbouw is duidelijk omschrijven op basis van praktijkervaringen.
 • Overleggen met stakeholders en ook andere belangstellende partijen zoals natuurorganisaties, dorpsraden, buurtverenigingen etc.
 • Begeleiden van studenten.
 • Organiseren kijk- en demodagen zodra de demolocatie Heihorst (gedeeltelijk) ingericht is.
 • Rapportages maken. 
 • PR en communicatie uitvoeren (website, nieuwsbrieven, persberichten etc.)