Mega kansen in de Peel

Zoals het er nu voorstaat met de Peel zijn er naast mooie kansen, ook forse bedreigingen.
Bij ongewijzigd beleid zullen de komende 10 tot 15 jaar over het hele land veel agrarisch bedrijven verdwijnen, als gevolg van een (koude) sanering. Vooral in de Peel, met zijn grote hoeveelheid agrarische bedrijven en hoge veedichtheid, heeft deze kaalslag grote gevolgen.
Het is maar zéér de vraag of het landschap in de Peel er mooier op wordt, zodra veel boeren verdwenen zijn.
Wat krijgen we ervoor in de plaats?
Goede alternatieven voor met name de grondeigenaren vormen de beste garantie voor een geslaagde transitie.
Boeren, veruit de grootste partij als grond gebruikers, spelen hierin de hoofdrol.
Het klinkt tegenstrijdig, maar juist door die bedreigingen ontstaan er nu kansen die tot voor kort ondenkbaar waren.
Meer dan ooit heeft de Peel nu de kans om uit te groeien tot de parel van de hele Peel regio.

Kansen
Dit project is een enorme kans om de problemen op te lossen die voortvloeien uit de stikstofcrisis. Het huidige doemscenario is: veel stoppende boeren, met als gevolg leegstand en verpaupering van het platteland. Door dit project krijgen we juist het omgekeerde: boeren met toekomst en een vitaal platteland in de Peel. Veel boeren zullen immers over gaan tot het ontwikkelen van natuur door de kansen die dit project biedt. Het mes snijdt hier aan alle kanten: Veel minder vee, bouwmogelijkheden die ongekend zijn, fors meer natuur, maar bovenal boeren met toekomst. En dat allemaal in de Peel!

Dit project biedt enorme kansen voor de volgende onderwerpen:

 • Er komt mega veel nieuwe natuur bij en een ongekend natuurherstel.
 • De waterkwaliteit en -retentie in de Peel kunnen door dit project fors en snel verbeteren! Verdroging van de hoge zandgronden in de Peel is straks verleden tijd en de klimaat opgave komt in de Peel werkelijk van de grond.
 • Verdienmodel voor boeren waardoor ze daadwerkelijk natuur-inclusief kunnen worden.
 • Geen stoppende boeren maar juist boeren met perspectief voor hun kinderen.
 • Het stikstofprobleem wordt hier op en zeer effectieve manier aangepakt.
 • Gigantisch veel CO2 vastlegging.
 • Het landelijk woningtekort waardoor de jongeren nauwelijks nog een woning kunnen bemachtigen. De vraagprijs is momenteel ‘vanaf-prijs’ hoe gek kan je het maken!
  Dit project biedt een unieke oplossing.
 • Duurzaam op alle fronten. 
 • Door de gebiedsgerichte aanpak zullen inwoners zich betrokken gaan voelen bij hun Peel. 
 • Niemand wordt gedwongen tot wat dan ook.
 • Geen miljoenen of zelfs miljarden nodig om boeren uit te kopen.
 • Een reëel alternatief om met plezier te blijven boeren.
 • Peeldorpen die er nu al zijn, krijgen een oppepper met betrekking tot de levensvatbaarheid.
 • Boeren krijgen weer de waardering die ze verdienen, doordat mensen intensief betrokken worden bij het wel en wee van ‘hun’ boerderij.
 • Iedereen wordt in zijn waarde gelaten.

Samen voor auteurschap van De Peel
Kern van onze aanpak is samenwerking van grondeigenaren, overheden en andere partijen in de Peel te bewerkstelligen en te stimuleren en inspireren om kansen die de Peel biedt te realiseren. Wij nodigen iedereen uit om mee te doen aan de realisatie van dit project.
Met de nadruk wijzen we erop, dat er nog niets vast ligt en dat het van belang is dat alle partijen in het veld mee kunnen doen in het ‘herschrijven’ van de Peel: auteurschap voor iedere betrokkene!
Mede auteurschap is een probaat middel om intrinsieke betrokkenheid van alle partijen te krijgen. En daarmee de beste troef om dit unieke project van de grond te krijgen.

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding | KVK: 80951961