Provincie Noord-Brabant en NOVI (Nationale Omgeving Visie) de Peel
Peel Natuurdorpen (PND) behoort tot kansrijk project binnen NOVI de Peel. De provincie Noord-Brabant ondersteunt Peel Natuurdorpen met een financiële bijdrage van een half miljoen via NOVI de Peel. “De financiële bijdrage helpt enorm om de pilot van het project tot een goed einde te brengen”, aldus voorzitter Pierre Bos van PND.

IBP
Het geld komt van IBP Vitaal platteland. Het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Het Rijk (LNV) heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld aan de zuidoostelijke zandgronden. Provincie betaalt het uit namens alle partners van NOVI de Peel.

NOVI de Peel
Het rijk heeft een aantal gebieden in Nederland aangewezen waar ze intensief mee aan de slag willen. De Peel is één van die NOVI-gebieden. Dit kan gezien worden als extra ‘bemoeienis’ van overheidswege. Maar daar staat tegenover dat er extra geld vanuit Den Haag richting het NOVI gebied gaat en dat er ook geëxperimenteerd mag worden met zaken die niet voor de hand liggen. Zaken die niet passen in bestaand beleid en dat kan uitermate gunstig zijn voor zo’n gebied. De Peel is vanwege zijn omvang, de intensiteit en aard van de problematiek van nationaal belang voor de omslag naar kringlooplandbouw en een duurzame voedselvoorziening. De aanwijzing als NOVI-gebied geeft brede erkenning en steun in de rug van de ingezette aanpakken van Rijk en regio. Via een brede verbindende aanpak kunnen deze worden versterkt vanuit een langjarig commitment gericht op ontwikkeling en bescherming van de leefomgeving van het gehele gebied. Peel Natuurdorpen past naadloos in dit concept. Het is bottom up, versterkt en versnelt de transitie in de landbouw en experimenteert met wonen op landbouwgrond. 

Peel Natuurdorpen project
Het Peel Natuurdorpen project draait immers om Landschapslandbouw. Dit is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland (coulissenlandschap). In deze nieuwe natuur komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het nieuwe verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en ver daarbuiten. Zonder NOVI aanwijzing zou zo’n experiment heel lastig worden. Binnen de huidige regelgeving is wonen op landbouwgrond immers niet mogelijk.

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding