Stichting Peel Natuurdorpen werkt aan landschapslandbouw in de Peel.

De projectgroep heeft in een verkenning invulling gegeven aan het begrip landschapslandbouw. Het pilot gebied omvat de gemeenten: Uden, Landerd, Mill & St. Hubert, Sint Anthonis, Boekel en Waterschap Aa en Maas. De gemeente Landerd is penvoerder. Een ambtelijke delegatie van de provincie Brabant nam in deze projectgroep onder leiding van Henk vd Berg plaats. Vier boeren vertegenwoordigden de boeren uit het pilotgebied die zich aangemeld hebben. Twee potentiële tiny house bewoners (Martijn en Jordy) namen deel aan de werkgroep om de ‘toekomstige bewoners’ te vertegenwoordigen.

Document landschapslandbouw
In het document landschapslandbouw dat tot stand is gekomen door grondige verdieping
van het concept landschapslandbouw, is de ambitie en de missie van PND verder richting gegeven. Het doel en de kaders zijn helder geformuleerd. Het enthousiasme in de projectgroep en ook daarbuiten is groot. Men ziet perspectief en gelooft in de mogelijkheden van landschapslandbouw. Niet dat morgen de schop in de grond kan. Wel dat we een grote stap vooruitgezet hebben, in de wetenschap dat vervolgstappen nodig zijn om realisering van onze ambitie dichterbij te brengen. We hebben de kaders weten om te zetten naar een uitvoerbaar landschapsbeeld. Het concept van landschapslandbouw heeft handen en voeten gekregen. Het lijkt gerechtvaardigd om voorzichtig te concluderen dat op basis van deze ruimtelijke verkenning landschapslandbouw in de Peel haalbaar en uitvoerbaar is. 

Vervolgstappen
De vervolgstappen, die op korte termijn noodzakelijk zijn, hebben
vooral te maken met de wooncomponent. Omdat woningbouw buiten
de bestaande bebouwde omgeving niet zonder meer mogelijk is, volgens de geldende verstedelijkingsopvattingen, vraagt dit onderdeel van landschapslandbouw nog een onderbouwde juridische basis. Verder vraagt de relatie met de lokale en regionale woningbouwopgave nog de nodige afstemming. In dit verband kunnen we melden dat de vertegenwoordigers van provincie en gemeenten het initiatief hebben genomen om begin 2022 een regionale bijeenkomst te organiseren waar dit thema onderwerp van gesprek zal zijn. 

Het is duidelijk dat wonen als motor voor de transformatie van landbouwgrond naar rendabel landschap een substantieel onderdeel zal zijn van de vervolgagenda. Naast de meer juridisch-planologische kant van wonen en de woningbouwprogrammering zal ook de landschappelijke inrichting verder uitgewerkt moeten worden in een landschapsvisie per deelgebied. Tenslotte zal PND ook de totale businesscase en governance onder de loep moeten nemen om helderheid te krijgen over het financiële draagvlak van het geheel en om de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden scherp te definiëren. 

Marnix Bakermans, namens de regio Noordoost-Brabant bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, ontvangt het document Landschapslandbouw uit handen van Pierre Bos, voorzitter Peel Natuurdorpen

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding