Zeeland, feb 2023

Het Peel Natuurdorpen project draait om landschapslandbouw. Dit is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland in de vorm van een coulissenlandschap. In deze nieuwe natuur komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het nieuwe verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en ver daarbuiten, want ‘natuur’ is hierdoor niet langer een kostenpost, maar de basis van een duurzaam verdienmodel: de beste garantie om het ook op de lange termijn vol te houden zonder subsidie.

Om het doel te bereiken is er een pilot gestart in het noordelijk deel van de Brabantse Peel (de gemeenten: Maashorst, Boekel en Land van Cuijk). Peel Natuurdorpen werkt hierin nauw samen met bestuurders van genoemde gemeente, de provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas. 

Het Rijk heeft De Peel aangewezen als één van de Novex gebieden en wil hiermee met de regio, gebiedsgericht- en opgavegericht samenwerken. Dit met aandacht voor de brede ruimtelijke en fysieke opgaven: 

  • Een extra impuls geven aan grote transities.
  • Extra steun voor de aanpak van grote, integrale fysieke opgaven.

Het Peel Natuurdorpenproject (landschapslandbouw) is in de geest van de NOVEX en sluit aan bij de ambities van het NOVEX-gebied de Peel. Het idee wordt gebiedsgericht uitgewerkt, samen met provincie, gemeenten, en waterschap.

Inmiddels zijn er verscheidene bijeenkomsten (werksessies) georganiseerd door de stichting Peel Natuurdorpen. Dit om de pilot landschapslandbouw in de Peel in gezamenlijkheid te ontwikkelen. De verantwoordelijke portefeuillehouders en ambtenaren van provincie, genoemde gemeenten en Waterschap Aa en Maas zijn hier nauw bij betrokken.

Meedenken om antwoorden te vinden op vragen die het begrip landschapslandbouw definiëren. Juist met de gerichte bijdragen van alle betrokkenen wat betreft gebiedskennis, inbreng wateropdrachten, informatie over wonen specifiek de doelgroep, planologische medewerking, opstellen van juridische kaders e.d. ontwikkelen we samen een integrale uitwerking van het Peel Natuurdorpen project. 

Het betreft onderstaande bijeenkomsten portefeuillehouders en PND met bijbehorende producten:

Januari 2023                
Positief besluit gemeente Maashorst met betrekking tot demolocatie Heihorst: Besluit

Januari 2023                
Opgeleverd: Notitie Ontwikkeling de Peel (Werkend Landschap), juridische verankering (I.M.I.) en QuickScans (Bureau SRO).

Juni 2022                     
Opdracht: QuickScans en onderzoek juridische verankering landschapslandbouw in de 4 gebieden van de pilot. De pilot omvat de gemeenten Maashorst, Boekel en Land van Cuijk.

December 2022             
Oplevering: Notitie Verkenning landschapslandbouw

Maart 2021                  
Besluit start pilot in Noordelijk deel Brabantse Peel (AgriFood Capital Gebied). Tevens opdracht verkenning i.h.k.v. NOVI de Peel landschapslandbouw.

Categorieën: Nieuws

   ANBI status  Disclaimer  Privacybeleid  Bronvermelding